Kodex plaveckého klubu PKR

1. Plavec se v tréninkových hodinách chová ukázněně, dodržuje kázeňský řád a řídí se pokyny trenéra.

2. Plavec se bez povolení trenéra nevzdaluje a neodchází na WC nebo do šaten.

3. Plavec dodržuje hygienické a bezpečnostní zásady.

4. Pokud se plavec necítí, v průběhu tréninku, zdráv informuje o tom svého trenéra.

5. Plavec nemá při tréninku řetízky, prstýnky, hodinky a ani jiné předměty, které by mohly být příčinou úrazu jak jeho samotného, tak jiného plavce.

6. V celém prostoru plaveckého bazénu je přísný zákaz běhání.

7. Do vody plavec neplive, nesmrká, nemočí.

8. Vstup do šaten je plavcům povolen 15 minut před zahájením tréninku. Po tréninku plavec opustí šatnu nejpozději do 20 minut.

9. Rodiče zodpovídají za své dítě až do doby, kdy vstoupí do šaten plaveckého bazénu, a ihned po odchodu z nich.

10. Plavec může být, v případě častých kázeňských přestupků, vyloučen.

11. Plavec zodpovědně zachází s majetkem plaveckého klubu (oddílové oblečení, destičky, šnorchly, packy aj.).

12. Plavec nenosí na oddílovém oblečení reklamy či loga sponzorů, které nebyly odsouhlaseny vedením klubu.

13. Při zjištění a to jakýmkoliv způsobem (např. zveřejněním přes sociální sítě), že plavec užívá alkohol, drogy nebo tabákové výrobky včetně elektronických cigaret apod.), bude z klubu okamžitě vyloučen.

14. Rodiče nebo osoba, do jejíž péče je dítě svěřeno, zodpovídají za to, že dítě jde na trénink, kurz, či odjíždí na závody vždy v dobrém zdravotním stavu. Trenér, především u mladších dětí, nemůže poslat dítě s příznaky nemoci nebo nevolnosti (např. bolesti hlavy, břicha apod.) z tréninku samotné domů. Dítě musí počkat v bazénu na ukončení tréninku.

15. Na začátku každého školního roku (začátkem kurzu) předloží plavec trenérovi výsledek lékařského zátěžového vyšetření. To je podmínkou pro nominaci na závody v dalším období.

16. Pokud nebude uhrazen členský příspěvek včas, případně po dohodě s hospodářkou klubu v náhradním termínu, nebude plavec nominován na závody a může dojít až k vyloučení.

17. Omluvenky z tréninku rodiče plavce hlásí před tréninkem telefonicky, prostřednictvím SMS nebo přes WhatsApp trenérovi příslušného družstva. Nikoliv trenérům jiných družstev. Týká se pouze skupiny A +B.

18. Za tři neomluvené absence na tréninku bude plavec vyřazen z nominace na nejbližší závody. Trenéři nejsou povinni zjišťovat důvod absence. Pokud dítě doma tvrdí, že odchází na trénink a ve skutečnosti tráví čas jinde, trenér nenese žádnou odpovědnost.

19. Omluvenky ze závodů z rodinných důvodů je bezpodmínečně nutné nahlásit týden před plánovaným odjezdem, nejpozději však do středy daného týdne (s ohledem na článek 11.3 Soutěžního řádu plavání ).

20. Omluvenky ze závodů ze zdravotních důvodů je možné nahlásit kdykoliv. V případě onemocnění po oficiálním termínu pro odhlášky ze závodů může trenér požadovat potvrzení lékaře.

21. V případě neomluvené absence plavce na závodech nebo pozdě nahlášeného odhlášení z jiných než zdravotních důvodů, bude plavec hradit startovné v plné výši dle rozpisu soutěže.

22. Nominace na závody jsou vždy včas hlášeny rodičům nominovaného plavce.

23. Jakékoliv jiné informace (z doslechu, od jiných rodičů apod.) neberte jako oficiální a ověřené.

Team PKR